BIP MOPS Mrągowo

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie

 

 

 

 

 

 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie- nazwa skrócona MOPS - jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Mrągowo powołaną uchwałą Rady Miejskiej Nr X/50/90 z dnia 26 lutego 1990 r.Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna Gminy Miasta Mrągowo wykonuje zadania pomocy społecznej zgodnie z w/w celami. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie
zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

2. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych,

3. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, 

4. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,

5. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

6. Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie,

7. Innych przepisów prawnych z dziedziny pomocy społecznej. 

 Z dokumentów założycielskich wynika, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie przejął dotychczasowe zadania Działu Służb Społecznych Zespołu Opieki Zdrowotnej, żłobka Nr 1 i Stanowiska pracy do spraw opieki Społecznej w Urzędzie Miejskim.

Nowości